http://bdta.pl/files/gimgs/th-25_bdta21.jpg
http://bdta.pl/files/gimgs/th-25_P1140173.jpg

BDTA XXI / 23.02.2014 / CD [300]
KakofoNIKT - poznańska grupa audio-wizualna działająca od 2006 roku. Porusza się na styku muzyki industrialnej, noise'u, free improvisation, instalacji dźwiękowych i performance'u. Instrumentarium grupy stanowią m.in. metalowe odpadki, uszkodzone urządzenia elektroniczne, zabawkowe instrumenty, przetwarzana elektronicznie lira korbowa i saksofon, nagrania terenowe i dźwięki konkretne, przedmioty codziennego użytku, generatory fal akustycznych. Celem zespołu jest kalibracja percepcji słuchacza na kanał odmiennej świadomości - eksperymenty z porą koncertu jak w przypadku projektu Responsorium - zaczynającego się o 5 rano czy dosłownie z położeniem publiczności - w cyklu koncertów do śnienia Dream Machine. Dźwięk staje się punktem granicznym doświadczenia. Istotnym elementem funkcjonowania grupy jest praca z przestrzenią jak było w przypadku występów w Synagodze w Klimontowie, remizie strażackiej w Zdunach, starej rzeźni w Tucznie czy koncertu na podświetlany i amplifikowany las oraz multimedialnej zamianie góry z dołem największego przejścia podziemnego w Poznaniu.

Kaktuus jest interpretacją i przełożeniem na język dźwięków doświadczenia kaktusowego. Utwory układają się w kolejne etapy kontaktu z kaktusem - od przygotowań po skrajne objawy działania. Kaktuus powstał w skutek eksperymentów z percepcją dźwięku, metodami improwizacji i prób wywołania za pomocą muzyki doświadczeń szczytowych (peak experience).

Kolektyw występował m.in. na: Wrocław Industrial Festival (2011), Heineken Open'er Festival (2009), Soundscreen Festival (2009), Miasto Zdarzeń (2009), Festiwal Futuryzmu (2008)

CD w digipacku, nakład 300 sztuk. Wydano we współpracy pomiędzy Fourth Dimension Records i BDTA.

BDTA XXI / 23.02.2014 / CD [300]
kakofoNIKT is an audio-visual group from Poznań, exploring the borders of industrial music, noise, free improvisation, sound installations and performance. The group uses such instruments as: metal garbage, damaged electronic devices, toy instruments, electronically processed hurdy-gurdy and saxophone, field recordings and concrete sounds, objects of everyday use and sine wave generators. The band aims at calibration of listeners' perception into a channel of different consciousness - experimenting with the time of concerts, as it was with the Respondorium project that started at 5 am; or literally lying the audience down in a series of concerts for dreaming: Dream Machine. Sound becomes the borderline point of experience. A very important element of the group's activity is also working with space, as it was in the case of performing in a synagogue in Klimontów, a fire station in Zduny, old slaughterhouse in Tuczno, a concert for a highlighted and amplified forest and a multimedial invertion of up and down in an underground passage in Poznań.

The album Kaktuus is an interpretation and translating cactus experience into the language of sounds. The compositions are arranged as consecutive stages of the contact with the cactus - starting from preparations, peeling it off the skin and spines, going through all the stages of the sensations up to the extreme effects. Kaktuus is the result of experiments with sound perception, methods of improvisation and attempts to evoke peak experiences through music.

Released in co-operation between Fourth Dimension Records and BDTA.